Data ogłoszenia: 2018-05-28
Znak sprawy: 06/RL/2018
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Dostawy armatury wodociągowej
Kod CPV: 44160000-9
Termin wykonania 36 miesięcy od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 2018-06-11 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-06-11 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego Wod Bud, Spółka z o.o., S.K. 43-391 Mazańcowice, Oddział: 66-100 Sulechów, ul. Warszawska 2/3
Data udostępnienia informacji: 2018-05-28 15:21

Treść ogłoszenia

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są dostawy ARMATURY WODOCIĄGOWEJ dla potrzeb ZWiK w Zielonej Górze Sp. z o.o., celem uzupełniania stanów magazynowych do bieżącej eksploatacji, w rozbiciu na dwa zadania:
Zadanie 1 – Armatura naprawcza,
Zadanie 2 – Armatura wodociągowa pozostała

ZADANIE 1 – ARMATURA NAPRAWCZA
Opaski naprawcze do naprawy rur stalowych i żeliwnych, ciśnienie 1,0/1,6 MPa:
- korpus stal nierdzewna,
- śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej kl. A2,
- uszczelka - guma EPDM,
- oznaczenie producenta, średnica, ciśnienie oraz rodzaj materiału w sposób trwały
umieszczony na wyrobie.
Łączniki rurowe RR oraz łączniki rurowe RK stosowane do łączenia rur stalowych, żeliwnych oraz PVC i AC:
- korpus i pokrywka – żeliwo sferoidalne min. GGG 40,
- śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej kl. A2,
- kołnierze zwymiarowane zgodnie z normą PN EN 1092-2,
- uszczelka - guma EPDM,
- przystosowane do ciśnienia 1,6 MPa,
- kolor niebieski,
- klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na wyrobie,
- zabezpieczenie antykorozyjne – powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone warstwą epoksydową (żywica, farba proszkowa) o grubości nie mniejszej niż 250 mikronów.
Doszczelniacze stosowane do usuwania awarii na złączach kielichowych:
- korpus – żeliwo sferoidalne min. GGG 40,
- śruby, nakrętki, podkładki ze stali nierdzewnej kl. A2,
- uszczelka - guma EPDM,
- przystosowane do ciśnienia 1,0/1,6 MPa,
- kolor niebieski,
- klasa żeliwa, oznaczenie producenta, średnica oraz ciśnienie w sposób trwały umieszczone na wyrobie.
- zabezpieczenie antykorozyjne – powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone warstwą epoksydową (żywica, farba proszkowa) o grubości nie mniejszej niż 250 mikronów.

ZADANIE 2 – ARMATURA WODOCIĄGOWA POZOSTAŁA

Kształtki różne (kolana, króćce, trójniki, zwężki)
- materiał GGG,
- ciśnienie PN 16,
- kołnierze zwymiarowane zgodnie z normą PN-EN 1092-2,
- kolor niebieski,
- owiercenie zgodne z Polską Normą,
- zabezpieczenie antykorozyjne – powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone warstwą epoksydową (żywica, farba proszkowa) o grubości nie mniejszej niż 250 mikronów.
Skrzynki do zasuw duże PEHD (tw) :
- korpus HDPE
- pokrywa żeliwo szare GG,
- elementy żeliwne - zabezpieczone antykorozyjnie,
- oznaczenie w sposób trwały umieszczone na wyrobie Woda lub W,
- śruba, nakrętka, podkładka - stal nierdzewna, kl. A2
- w pokrywie ucho do zaczepienia haka
Skrzynki do zasuw i hydrantów:
- korpus, pokrywa – żeliwo szare GG,
- śruba, nakrętka, podkładka - stal nierdzewna, kl. A2
- elementy żeliwne - zabezpieczone antykorozyjnie,
- oznaczenie w sposób trwały umieszczone na wyrobie Woda lub W (skrzynki), Hydrant w przypadku hydrantu,
- w pokrywie ucho do zaczepienia haka.
Włazy z wypełnieniem betonowym, typ lekki C-250 – materiał żeliwo GG, H 115, niewentylowany, podwójne zabezpieczenie przed obrotem (nie ryglowany), bez wkładki amortyzacyjnej, bez podcięcia, wykonany zgodnie z normą PN-EN 124:2000 przez producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą normą
Włazy żeliwne, typ ciężki D-400, materiał - żeliwo GG, śr. pokrywy min. 680mm, H 150, niewentylowany, podwójne zabezpieczenie przed obrotem (nie ryglowany), bez wkładki amortyzacyjnej, o głębokości osadzenia min. 50mm, bez podcięcia, wykonany zgodnie z normą PN-EN 124:2000 przez producentów, którzy uzyskali certyfikat zgodności z tą normą.

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przez oferty częściowe należy rozumieć, oferty rozłączne dla każdego zadania lub na całość zamówienia.
Oferty złożone na całość zamówienia będą rozpatrywane w rozbiciu na poszczególne Zadania (nr 1, nr 2).

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - 36 miesięcy od daty podpisanie umowy.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Magazyn Główny mieszczący się przy siedzibie firmy tj. 65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110 A

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. Zgodnie z § 17 „Regulaminu udzielania zamówień” o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli regulamin nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień; tj.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; tj.
W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy powinni udokumentować zrealizowanie przynajmniej dwóch dostaw w zakresie dostaw armatury, na którą będzie składana oferta o wartości równej lub większej niż:
Dla Zadania 1 – Armatura naprawcza 60 000 zł netto,
Dla Zadania 2 – Armatura wodociągowa pozostała 60 000 zł netto,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia §19 „Regulaminu
udzielania zamówień”.
2. Spełniają wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – oferta powinna być zgodna w kwestii jej sposobu sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w niniejszym postępowaniu.
3. Nie spełnienie choćby jednego z warunków spowoduje odrzucenie oferty z mocy § 78 ust. 2 Regulaminu.
4. Termin realizacji – 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Oferty z innym terminem realizacji zostaną odrzucone na podstawie § 78 ust.1 pkt2 „Regulaminu udzielania zamówień”, ponieważ ich treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie żądanych oświadczeń i dokumentów, wg. formuły „spełnia – nie spełnia”.

WYKAZ DOKUMENTÓW JAKIE WYKONAWCY WINNI DOSTARCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ.
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy„ z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru– załącznik nr 1 (a, b).
2) Wypełniony i podpisany „Wykaz materiałów – zestawienie cenowe„ – załącznik nr 2 SIWZ.
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne § 17 „Regulaminu udzielania zamówień” z wykorzystaniem załączonego do specyfikacji wzoru - załącznik nr 3.
4) podpisany lub parafowany przez Wykonawcę projekt umowy - załącznik nr 5 (a, b)
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, albo zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w § 19 ust. 1 pkt 4-8 regulaminu (wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 19 ust. 1 pkt 9 regulaminu (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert).
6) Aktualne upoważnienie (w oryginale) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy (upoważnienie nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy, co wynika z dokumentu rejestrowego).
Osoba upoważniona nie może sama potwierdzić swojego upoważnienia
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (brak załącznika oznacza, że nie dotyczy on składającego ofertę).
3. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego do oferty należy załączyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
1) karty katalogowe,
2) atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny,
3) znak CE świadczący o zgodności materiału z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE.
4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) Doświadczenie zawodowe - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych nadal, dostaw co najmniej dwóch w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonanych (wykonywanych) w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
Dla celów niniejszego zamówienia wykaz ten musi obejmować dostawy materiałów w danym Zadaniu, przy czym koszt dostawy winien wynosić nie mniej niż:
a) dla Zadania I - 60 000 zł netto,
b) dla Zadania II – 60 000 zł netto,
przy czym brak w Załączniku nr 4 wykonanych dostaw o powyższych wartościach będzie równoznaczny z brakiem wymaganego doświadczenia;
2) Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy wykazane przez wykonawcę w Załączniku nr 4 zostały wykonane lub są wykonywane należycie – referencje, poświadczenia min 2.
W przypadku gdy dostawy, wskazane w wykazie (załącznik nr 4 do SIWZ) zostały wykonane na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku dołączania referencji.

WADIUM
Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca winien wpłacić
wadium w n/w wysokościach:
Zadanie nr 1 – 3 500,00 zł
Słownie: trzy tysiące pięćset złotych z dopiskiem „Dostawy armatury wodociągowej – Zadanie nr 1 - armatura naprawcza - wadium”
Zadanie nr 2 – 5 000,00 zł
słownie : pięć tysięcy złotych z dopiskiem „Dostawy armatury wodociągowej – Zadanie nr 2 - armatura wodociągowa pozostała - wadium”
Całość zamówienia (zadanie nr 1, Zadanie nr 2) – 8 500,00 zł
słownie : osiem tysięcy pięćset złotych z dopiskiem „Dostawy armatury wodociągowej – całość zamówienia - wadium”

KRYTERIA OCENY OFERT i ich znaczenie wyrażone w procentach
CENA - 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Siedziba Zamawiającego I piętro, pokój 107 (sekretariat) do 11 czerwca 2018 r. do godz.1100.


Pliki do pobrania

20180525_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20180525_SIWZ.pdf
20180525_Zalacznik_Nr_1a_SIWZ_-_Formularz_ofertowy_-_Armatura_naprawcza.doc
20180525_Zalacznik_Nr_1b_SIWZ_-_Formularz_ofertowy_-_Armatura_wodociagowa_pozostala.doc
20180525_Zalacznik_nr_2_SIWZ_Wykazy_materialow_(zadanie_1,_zadanie_2).xlsx
20180525_Zalacznik_Nr_3_SIWZ_-_Oswiadczenie_o_moznosci_ubiegania_sie_o_zamowienie.doc
20180525_Zalacznik_Nr_4_SIWZ_-_Doswiadczenie_zawodowe.doc
20180525_Zalacznik_Nr_5a_SIWZ_-_Projekty_umowy_Armatura_naprawcza.doc
20180525_Zalacznik_Nr_5b_SIWZ_-_Projekty_umowy_Armatura_wodociagowa_pozostala.doc

20180615_Ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf


Wynik postępowania

Złożono 2 oferty;

Oferta nr 1: Firma HAŁAS Krzysztof Hałas, 64-100Leszno, ul. Jana Dekana 6F
Zadanie 1 – Armatura naprawcza - liczba pkt w Zadaniu 93,70
- cena oferty netto: 159 393,00 zł; cena oferty brutto: 196 053,39 zł
Zadanie 2 –Armatura wodociągowa pozostała-liczba pkt w Zadaniu 88,60
- cena oferty netto: 179 056,00 zł; cena oferty brutto: 220 238,88 zł

Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego Wod Bud Sp. z o.o., S.K. Mazańcowice, Oddział 66-100 Sulechów, ul. Warszawska 2/3
Zadanie 1 – Armatura naprawcza -liczba pkt w Zadaniu 100
- cena oferty netto: 149 366,49 zł; cena oferty brutto: 183 720,78 zł
Zadanie 2 – Armatura wodociągowa pozostała - liczba pkt w Zadaniu 100
- cena oferty netto: 158 641,38 zł; cena oferty brutto: 195 128,90 zł

W Zadaniu nr 1 wybrano ofertę nr 2 firmy:
Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego Wod Bud , Spółka z o.o., S.K., 43-391 Mazańcowice,
Oddział: 66-100 Sulechów, ul Warszawska 2/3

W Zadaniu nr 2 wybrano ofertę nr 2:
Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego Wod Bud , Spółka z o.o., S.K., 43-391 Mazańcowice,
Oddział: 66-100 Sulechów, ul Warszawska 2/3
« wróć