Data ogłoszenia: 09.02.2018 r.
Znak sprawy: RR/RI-04/AM/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul.Batorego (boczna) w Zielonej Górze -
Kod CPV: 45111200-0, 45231300-8,45233220
Termin wykonania do 31.07.2018 r.
Termin składania ofert: 21.02.2018 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 21.02.2018 r. o godz. 12:00
Wynik postępowania: .
Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 08:50

Treść ogłoszenia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Batorego (boczna) w Zielonej Górze.
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać sieć i przyłącza wodociągowe:
a) sieć wodociągowa:
• Około 200,1 m o średnicy DN/OD 110 mm, z rur PE klasy PE100, PN16, SDR 11, łączonych przez zgrzewanie doczołowe
• Około 3,0m o średnicy DN/OD 90 mm, z rur PE klasy PE100, PN16, SDR 11, łączonych przez zgrzewanie doczołowe
• około 1,5m o średnicy DN/OD 50 mm, z rur PE klasy PE100, PN16, SDR 11
b) przyłącza wodociągowe – ilość: 11
• około 9,1 m o średnicy DN/OD 40 mm, z rur PE klasy PE100, PN16, SDR 11
• około 120,4 m o średnicy DN/OD 32 mm, z rur PE klasy PE100, PN16, SDR 11
c) przełączenia istniejących przyłączy:
• około 2,0 m o średnicy DN/OD 50 mm, z rur PE klasy PE100, PN16, SDR 11
• około 2,0 m o średnicy DN/OD 40 mm, z rur PE klasy PE100, PN16, SDR 11
• około 4,8 m o średnicy DN/OD 32 mm, z rur PE klasy PE100, PN16, SDR 11
c) armatura
W skład uzbrojenia projektowanej sieci wodociągowej wchodzą:
• zasuwy kołnierzowe o zabudowie długiej PN16 typu F5, DN 100-1 szt., DN 80 -2 szt., DN 50 – 2szt.,
- zasuwy do przyłączy domowych, DN 25 – 11 szt. DN 32 – 2 szt
- hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 80 z dwoma nasadami z podwójnym zamknięciem z zabezpieczeniem w przypadku złamania – 2 szt.
- kształtki żeliwne i PE.
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:
- wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert;
- spełniają warunki określone w § 17 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o.,tj.
- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiadają lub dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zastanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

SIWZ można uzyskać w siedzibie „ZWiK” (Wydział Rozwoju) w Zielonej Górze, przy ul. Zjednoczenia 110a w pokoju nr 12 (parter) w godz. 7.00-15.00, wysyłkowo za zaliczeniem pocztowym oraz bezpłatnie pocztą elektroniczną lub pobierając strony internetowej Zamawiającego: www.zwik.zgora.pl .
Cena SIWZ wraz z formularzami wynosi 30 złotych netto + podatek VAT 23%.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie „ZWiK” Sp. z o.o. w sekretariacie (I piętro, pokój nr 107) w terminie do dnia 21.02.2018 r. do godz. 11.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie „ZWiK” Sp. z o.o. na salce konferencyjnej (I piętro pokój nr 105).

Kryteria oceny ofert:
cena oferty 100%.

Informacje na temat wadium:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca powinien wnieść wadium najpóźniej do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do dnia 21.02.2018 r. do godz. 11.30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin związania ofertą:
30 dni, licząc od dnia składania ofert.

Kontakt z Wykonawcami:
Agnieszka Maj – pokój nr 12, tel. 68 451 93 75;
Jarosław Miszczyk – pokój nr 303, tel. (68) 451 93 51;


Pliki do pobrania

BATOREGO_OGLOSZENIE_PRZETARGU.pdf
BATOREGO_SIWZ.doc
BATOREGO_BOCZNA_OPIS_TECH.pdf
BATOREGO_Rys._1_PZT.pdf
BATOREGO_Rys._2_Profil_podluzny_sieci.pdf
BATOREGO_Rys._3_Profil_podluzny_przylaczy.pdf
BATOREGO_Rys._4_Schematy_wezlow.pdf
BATOREGO_Rys._5_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego100.pdf
BATOREGO_Rys._6_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego100A.pdf
BATOREGO_Rys._7_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego104A.pdf
BATOREGO_Rys._8_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego104.pdf
BATOREGO_Rys._9_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego100B.pdf
BATOREGO_Rys._10_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego106.pdf
BATOREGO_Rys._11_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego112.pdf
BATOREGO_Rys._12_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego106A.pdf
BATOREGO_Rys._13_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego106B.pdf
BATOREGO_Rys._14_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego112A.pdf
BATOREGO_Rys._15_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego108.pdf
BATOREGO_Rys._16_Rzut_pom._wodomierz._-_ul._Batorego108A.pdf
BATOREGO_Rys._17_Schemat_zestawu_wodomierzowego.pdf
BATOREGO_DECYZJA_O_LOKALIZACJI_STR1.pdf
BATOREGO_DECYZJA_O_LOKALIZACJI_STR2.pdf
BATOREGO_DECYZJA_O_LOKALIZACJI_STR3.pdf BATOREGO_Specyfikacja_techniczna.pdf BATOREGO_KOSZTORYS_OFERTOWY.pdf


Wynik postępowania

Skan_2018-02-27-13-47-34-779.pdf

« wróć