Data ogłoszenia: 09.02.2018 r.
Znak sprawy: RR/RI-03/AM-05/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Przylep -Skokowa w Zielonej Górze
Kod CPV: 45111200-0, 45231300-8,45233220
Termin wykonania do 31.07.2018 r.
Termin składania ofert: 19.02.2018 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 19.02.2018 r. o godz. 12:00
Wynik postępowania: .
Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 07:42

Treść ogłoszenia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Przylep - Skokowa w Zielonej Górze.
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać sieć i przyłącza wodociągowe:
a) sieć wodociągowa:
• Około 180,75 m o średnicy DN/OD 110 mm, z rur PE klasy PE100, PN16, SDR 11, łączonych przez zgrzewanie doczołowe
• Około 6,75 m o średnicy DN/OD 90 mm, z rur PE klasy PE100, PN16, SDR 11, łączonych przez zgrzewanie doczołowe
b) przyłącza wodociągowe
• około 5,95 o średnicy DN/OD 50 mm, z rur PE klasy PE80, PN12,5, SDR 11
• około 43,8 m o średnicy DN/OD 32 mm, z rur PE klasy PE80, PN12,5, SDR 11
c) armatura
• zasuwy kołnierzowe o zabudowie długiej PN16 typu F5, DN 100-3 szt., DN 80 -2 szt., DN 50 – 1szt.,
• obejmy do nawiercania 32 mm wraz z zasuwą, trzpieniem i skrzynką uliczną – 11 szt.
• hydrant przeciwpożarowy nadziemny DN 80 z dwoma nasadami z podwójnym zamknięciem z zabezpieczeniem w przypadku złamania – 2 szt.
• kształtki żeliwne i PE.
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:
- wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert;
- spełniają warunki określone w § 17 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o.,tj.
- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiadają lub dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zastanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

SIWZ można uzyskać w siedzibie „ZWiK” (Wydział Rozwoju) w Zielonej Górze, przy ul. Zjednoczenia 110a w pokoju nr 12 (parter) w godz. 7.00-15.00, wysyłkowo za zaliczeniem pocztowym oraz bezpłatnie pocztą elektroniczną lub pobierając strony internetowej Zamawiającego: www.zwik.zgora.pl .
Cena SIWZ wraz z formularzami wynosi 30 złotych netto + podatek VAT 23%.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie „ZWiK” Sp. z o.o. w sekretariacie (I piętro, pokój nr 107) w terminie do dnia 19.02.2018 r. do godz. 11.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie „ZWiK” Sp. z o.o. na salce konferencyjnej (I piętro pokój nr 105).

Kryteria oceny ofert:
cena oferty 100%.

Informacje na temat wadium:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca powinien wnieść wadium najpóźniej do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do dnia 19.02.2018 r. do godz. 11.30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Termin związania ofertą:
30 dni, licząc od dnia składania ofert.

Kontakt z Wykonawcami:
Agnieszka Maj – pokój nr 12, tel. 68 451 93 75;
Jarosław Miszczyk – pokój nr 303, tel. (68) 451 93 51;


Pliki do pobrania

OGLOSZENIE_PRZETARGU_SKOKOWA.pdf
SIWZ_SW_Skokowa_Przylep.doc SPECYFIKACJA_-_WOD.pdf
OFERTOWY_-_WOD.xlsx
OPIS_TECHNICZNY.pdf
RYS._NR_1_-_PLAN_ORIENTACYJNY.pdf
RYS._NR_2_-_PLAN_SYTUACYJNY.pdf
RYS._NR_3_-_PROFIL_PODLUZNY_SIECI_WODOCIAGOWEJ.pdf
RYS._NR_4_-_SCHEMAT_WEZLOW.pdf
DECYZJA_O_LOKALIZACJI_STR1.pdf
DECYZJA_O_LOKALIZACJI_STR2.pdf
DECYZJA_O_LOKALIZACJI_STR3.pdf
SPECYFIKACJA_-_WOD.pdf


Wynik postępowania

Skan_2018-02-21-12-58-12-550.pdf

« wróć