Data ogłoszenia: 2018-12-06
Znak sprawy: 21/RL/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - usługi
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Usługa gospodarowania ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi w ilości 22000 ton
Kod CPV: 90513700-3, 90533000-2
Termin wykonania 2 lata od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 2017-12-22 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2017-12-22 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: GEOTRANS S.A., ul. Kobierzycka 20 BA, 52-315 Wrocław
Data udostępnienia informacji: 2017-12-06 10:34

Treść ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa gospodarowania (odbiór, transport i przetwarzanie) ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi (kod- 19 08 05) o średniej zawartości suchej masy 20% - 25%, z terenu Wydziału Oczyszczania Ścieków w Zielonej Górze, ul. Łężyca – Sportowa 1 w ilości 22 000 ton

2. Podane wyżej ilości są orientacyjne. Rzeczywista ilość osadów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie będzie pokrywał dodatkowych kosztów poza tymi, które zostaną określone jako wynagrodzenie Wykonawcy.

3. Wydział Oczyszczania Ścieków pracuje 24 godziny na dobę. Załadunek będzie się odbywał również w godzinach nocnych a także w sobotę i w niedzielę.

4. Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych na cele określone w art. 96 ust 1 pkt 2,3,4,5 oraz art. 27 zgodnie z Ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r w sprawie komunalnych osadów ściekowych– Dz.U. 2015 poz. 257.

5. Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia z wyłączeniem transportu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY BĘDZIE DO:

1) podstawienia na każdej zmianie pracy węzła osadowego min. 2 kontenerów oraz2 zapasowych (wysokość burty kontenera nie większa niż 2,5 m) o pojemności min. 30 m3 każdy i odbioru załadowanych na bieżąco kontenerów w taki sposób aby umożliwić ruch ciągły tego węzła,

2) stosowania samochodów hakowych o udźwigu minimalnym 24 t,

3) używania w ramach świadczonych usług sprzętu o następujących wymogach:
- kontenery szczelne (nie powodujące wycieków) z plandeką przykrywającą,
- posiadające ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów i pozwalający na ich odbiór z Oczyszczalni w wymaganym przez Zamawiającego terminie,

4) zapewnienia utrzymania stanu nawierzchni dróg (zakładowych i publicznych) pod względem czystości w czasie trwania usługi,

5) wprowadzania a następnie zmieszania z gruntem komunalnych osadów ściekowych w okresie nie dłuższym niż 24 h po ich przywiezieniu na pole,

5a) stosowania osadów w odległości min. 300 m od najbliższych zabudowań mieszkalnych,

6) potwierdzania odbioru osadów ściekowych z Wydziału Oczyszczania Ścieków na kartach przekazania odpadów i prowadzenie innych stosownych dokumentów wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Dz. U. z 2013 r. poz. 21z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r w sprawie komunalnych osadów ściekowych– Dz.U. 2015 poz. 257,

7) zabezpieczenia (z zastrzeżeniem pełnej dyspozycyjności) dla potrzeb wykonania niniejszego zadania sprzętu niezbędnego do wykonania usługi odbioru, transportu i stosowania na gruntach ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w tym minimum 4 kontenerów szczelnych o pojemności 30 m3 (wysokość burty kontenera nie większa niż 2,5 m).

POSIADANIA I DOSTARCZENIA NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:

1) odpowiedniego zezwolenia, licencji lub koncesji: na prowadzenie działalności w zakresie transportu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych będącymi przedmiotem przetargu zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012. o odpadach – Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami,

2) wykazu gruntów, na których będą stosowane osady ściekowe, określający miejsce stosowania osadów: miejscowości, numery obrębu geodezyjnego, numery działek (w przypadku dzierżawy lub umowy użyczenia – zgodę właściciela gruntów na stosowanie na nich osadów ściekowych),

3) niezbędnej dokumentacji geologicznej i geodezyjnej gruntów na których osady mają być stosowane.
W/w dokumentację dostarczy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia o wyborze oferty na stronie internetowej Zamawiającego.

4) badania gruntów wykonane metodami referencyjnymi przez akredytowane laboratorium zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r w sprawie komunalnych osadów ściekowych– Dz.U. 2015 poz. 257 na których osady mają być stosowane – koszty tych badań pokrywa Wykonawca i powinien wliczyć je w cenę oferty.
W/w badania gruntu dostarczy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia o wyborze oferty na stronie internetowej Zamawiającego.

5) oświadczenie Wykonawcy, że grunty, na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe w celach określonych w art. 96 ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Dz.U. z 2013 r. poz.21 z późniejszymi zmianami, nie są objęte zakazami
w myśl art. 96 ust.12 cytowanej ustawy (Załącznik nr 6 do SIWZ).

ZAMAWIAJĄCY USTALA DLA WYKONAWCY PODSTAWOWE WYTYCZNE PRZY REALIZACJI ZADANIA:

1) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami,

2) przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r w sprawie komunalnych osadów ściekowych– Dz.U. 2015 poz. 257,

3) przestrzeganie przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001r. Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami.


Pliki do pobrania

20171206_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20171206 SIWZ.pdf
20171206_Zalacznik_Nr_1_do_SIWZ_-_Formularz_ofertowy.doc
20171206_Zalacznik_Nr_2_do__SIWZ_-_Oswiadczenie_o_moznosci_ubiegania_sie_o_zamowienie.doc
20171206_Zalacznik_Nr_3_do__SIWZ_-_Doswiadczenie_zawodowe.doc
20171206_Zalacznik_Nr_4_do__SIWZ_-_Oswiadczenie_-Potencjal_techniczny.doc
20171206_Zalacznik_Nr_5_do__SIWZ_-_Projekt_umowy.doc
20171206_Zalacznik_Nr_6_do__SIWZ_-_Oswiadczenie_Wykonawcy_o_gruntach.doc
20171206_Zalacznik_Nr_7_do__SIWZ_-_Dane_o_odpadach.doc

20180105_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf


Wynik postępowania

WYBRANA OFERTA:
GeoTrans S.A.
52-315 Wrocław, ul. Kobierzycka 20BA
cena jedn. oferty netto 73,00 zł/t
wartość oferty netto – 1 606 000,00 zł
wartość oferty brutto – 1 734 480,00 zł

DANE O OFERTACH
1) liczba złożonych ofert - 1
2) liczba ofert odrzuconych - 0
3) liczba Wykonawców wykluczonych - 0

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA - dwa lata od daty podpisania umowy

« wróć