Data ogłoszenia: 2017-12-01
Znak sprawy: 20/RL/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Wodny roztwór chlorku poliglinu w ilości 300 ton
Kod CPV: 24312123-2
Termin wykonania 3 lata od daty podpisania umowy
Termin składania ofert: 2017-12-15 do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 2017-12-15 o godz. 10:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: Kemipol Sp. z o.o. , 72-010 Police, ul. Kuźnicka 6
Data udostępnienia informacji: 2017-12-01 14:00

Treść ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wodny roztwór chlorku poliglinu (zwalczanie bakterii nitkowatych w osadzie czynnym) w ilości 300 ton, dostarczany sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, po uprzednim powiadomieniu telefonicznym przez Zamawiającego - do Wydziału Oczyszczania Ścieków w Zielonej Górze, ul. Łężyca - Sportowa 1.
Skład chemiczny:
• Odczyn pH - 1 +/- 0,2%
• Glin (Al.+3) - 9 +/- 0,3%
• Tlenek glinu Al2O3 - 17 +/- 0,6%
• Chlorki(Cl-) - 21 +/- 2%
• Zasadowość - 41 +/- 3%
• Gęstość w kg/m3 w temp. 200C - 1360 +/- 10
• Lepkość - (200) 20mPas
2. Produkt musi posiadać kartę charakterystyki zgodną z Rozporządzeniem(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń
w zakresie chemikaliów (REACH) – wymagane załączenie do oferty.
3. Zamawiający dopuszcza odbycie wizji lokalnej na terenie Wydziału Oczyszczania Ścieków. Odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.
1) Termin wizji lokalnej Wykonawcy mogą uzgodnić z Panem Igorem Łojko (tel. 68 451 36 02) – Kierownikiem Wydziału Oczyszczania Ścieków
w Zielonej Górze – ul. Łężyca - Sportowa 1.
2) Na spotkaniu Wykonawcy będą mogli dokonać wizji lokalnej terenu, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania dotyczące Specyfikacji, jednakże po jej zakończeniu Wykonawca może złożyć zapytania do SIWZ, stosownie do form porozumiewania się określonych
w postępowaniu. Powyższe podyktowane jest koniecznością zachowania
w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji.
3) Wykonawca, który zrezygnuje z odbycia wizji lokalnej nie będzie mógł podczas wykonywania umowy zgłaszać uwag do sposobu jej realizacji, stanu faktycznego i okoliczności związanych z wykonaniem zamówienia,
o którym lub których mógł się dowiedzieć podczas wizji.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli regulamin nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień;
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji przynajmniej dwóch dostaw w/w koagulantu o wartości równej lub większej niż 85 000 zł brutto.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
§19 „Regulaminu udzielania zamówień”.

KRYTERIA OCENY OFERT i ich znaczenie wyrażone w procentach
Cena - 100%

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - 30 dni licząc od daty i godziny otwarcia ofert.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Oczekuje się, że koperta zostanie:
1) opisana – z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, co umożliwi zwrot oferty bez otwierania w uzasadnionych przypadkach; w przypadku oferty wspólnej kilku podmiotów należy na kopercie podać nazwy ich wszystkich oraz nazwę i adres pełnomocnika;
2) zaadresowana do Zamawiającego: „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., 65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110a, (zaadresowanie dotyczy także ewentualnej koperty zewnętrznej firmy kurierskiej);
3) oznaczona numerem i tematem postępowania 20/RL/2017 „Przetarg nieograniczony na dostawy wodnego roztworu chlorku poliglinu” - nie otwierać przed 15 grudnia 2017r. przed godz. 1030.
Oferty przygotowane w powyższy sposób prosimy wysyłać lub złożyć w sekretariacie Spółki I piętro, pokój 107 w terminie do dnia 15 grudnia 2017r. do godz. 1000 na adres:
„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
65-120 Zielona Góra ul. Zjednoczenia 110a
Oferty złożone po terminie zostaną bez otwierania odesłane po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Siedziba Zamawiającego I piętro, pokój 105 (salka konferencyjna) 15 grudnia 2017 r. o godz. 1030.
Pliki do pobrania

20171201_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20171201_SIWZ.pdf
20171130_5_Zalacznik_Nr_1_do_SIWZ_-_Formularz_ofertowy.doc
20171130_6_Zalacznik_Nr_2_do__SIWZ_-_Oswiadczenie_o_moznosci_ubiegania_sie_o_zamowienie.doc
20171130_7_Zalacznik_Nr_3_do__SIWZ_-_Doswiadczenie_zawodowe.doc
20171130_8_Zalacznik_nr_4_Projekt_umowy.doc
20171221_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf


Wynik postępowania

WYBRANA OFERTA:

KEMIPOL Sp. z o.o.
72-010 Police, ul. Kuźnicka 6
cena jedn. oferty netto 575,00zł
wartość oferty netto – 172 500,00zł
wartość oferty brutto – 212 175,00zł

DANE O OFERTACH:

1) liczba złożonych ofert - 2
2) liczba odrzuconych ofert - 0
3) liczba Wykonawców wykluczonych - 0

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

1. Kemipol Sp. z o.o., ul. Kuźnicka 6, 72-010 Police
Cena jedn. netto - 575,00 zł
Wartość netto - 172 500,00 zł
Wartość brutto - 212 175,00 zł
2. Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn- Koźle
Cena jedn. netto - 590,00 zł
Wartość netto - 177 000,00 zł
Wartość brutto - 217 710,00 zł« wróć