Data ogłoszenia: 30.11.2017 r.
Znak sprawy: RR/RI-35/AM-1/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: poniżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Trójmiejskiej w Zielonej Górze
Kod CPV: 45200000-9
Termin wykonania 16.04.2018 r.
Termin składania ofert: 15.12.2017 r. do godz. 11:30
Termin otwarcia ofert: 15.12.2017 ro godz. 12:00
Wynik postępowania: Postępowanie zakończone
Data udostępnienia informacji: 2017-11-30 11:20

Treść ogłoszenia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Trójmiejskiej w Zielonej Górze. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:
sieć kanalizacji sanitarnej:
- z rur kielichowych PVC-U klasy S, SDR34, SN8, litych (o jednorodnej strukturze wg normy PN-EN 1401:1999), łączonych na uszczelki gumowe, o średnicy 200 mm x 5,9 mm i łącznej długości ok. 219 m
- 9 szt. studni kanalizacyjnych (w tym: 1200 mm – 8 szt., 1500 – 1szt.) z elementów betonowych klasy B45, z prefabrykowanym dnem (studnie posadowione będą na fundamencie betonowym, a ich przykrycie stanowić będą zwężki redukcyjne z włazami żeliwnymi Ø600 mm typu ciężkiego klasy 400, zgodnie z normą PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000;
Połączenie rur PVC ze studniami należy wykonać jako szczelne, stosując tuleje murowe dla rur PVC osadzone w ścianach studni
- przecisk z rur TWIN PE 100/PE 100 RC 250 x 14,8 PERC PN 10 SDR 17,
o długości 21,0 m
przyłącza kanalizacji sanitarnej (7 sztuk)
- z rur kielichowych PVC-U klasy S, SDR34, SN8, litych (o jednorodnej strukturze wg normy PN-EN 1401:1999), łączonych na uszczelki gumowe, o średnicy 160 mm x 4,7 mm i łącznej długości ok. 45 m
Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:
- wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert;
- spełniają warunki określone w § 17 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o.,tj.
- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiadają lub dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zastanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

SIWZ można uzyskać w siedzibie „ZWiK” (Wydział Rozwoju) w Zielonej Górze, przy ul. Zjednoczenia 110a w pokoju nr 12 (parter) w godz. 7.00-15.00, wysyłkowo za zaliczeniem pocztowym oraz bezpłatnie pocztą elektroniczną lub pobierając strony internetowej Zamawiającego: www.zwik.zgora.pl .
Cena SIWZ wraz z formularzami wynosi 30 złotych netto + podatek VAT 23%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie „ZWiK” Sp. z o.o. w sekretariacie (I piętro, pokój nr 107) w terminie do dnia 15.12.2017 r. do godz. 11.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie „ZWiK” Sp. z o.o. na salce konferencyjnej (I piętro pokój nr 105).

Kryteria oceny ofert:
cena oferty 100%.

Informacje na temat wadium:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca powinien wnieść wadium najpóźniej do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do dnia 15.12.2017 r. do godz. 11.30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin związania ofertą:
30 dni, licząc od dnia składania ofert.

Kontakt z Wykonawcami:
Agnieszka Maj – pokój nr 12, tel. 68 451 93 75;
Jarosław Miszczyk – pokój nr 303, tel. (68) 451 93 51;


Pliki do pobrania

SIWZ_SK_TROJMIEJSKA_.pdf
OGLOSZENIE_O_PRZETARGU_TROJMIEJSKA.pdf KOSZTORYS_OFERTOWY_TROJMIEJSKA.pdf
PZT_TROJMIEJSKA.pdf
PROJEKT_SIECI_KS_TROJMIEJSKA.pdf
STUDZIENKA_TROJMIEJSKA.pdf
KASKADA_TROJMIEJSKA.pdf
PROFIL_KS_TROJMIEJSKA.pdf
SPECYFIKACJE_SIEC_KAN_SAN_TROJMIEJSKA-2.pdf
DECYZJA_O_LOKALIZACJI_TROJMIEJSKA.pdf


Wynik postępowania

Wynik postępowania
ogloszenie_o_wyniku_postepowania_-_Trojmiejska.pdf

« wróć