Data ogłoszenia: 2017-03-16
Znak sprawy: 03/RL/2017
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - dostawy
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 euro
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Sorbent stosowany w procesie oczyszczania spalin metodą suchą powsyających podczas spalania komunalnych osadów ściekowych
Kod CPV: 24121000-8.
Termin wykonania 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Termin składania ofert: 2017-04-03 do godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 2017-04-03 o godz. 11:30
Wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: Brenntag Polska Sp. z o.o., 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. J. Bema 21
Data udostępnienia informacji: 2017-03-16 08:54

Treść ogłoszenia

1. Sorbent stosowany w procesie oczyszczania spalin metodą suchą powstających podczas spalania komunalnych osadów ściekowych w ilości 250 ton
Parametry techniczne sorbentu:
- wymagany sorbent ma być mieszaniną kwaśnego węglanu sodu, glinokrzemianów potasu porowatości 44% i średnicy por 0,4 nm z dodatkiem 5% pylistego węgla aktywnego
- NDI typ 1,
- zawartość siarczanów < 150 ppm,
- zawartość chlorków < 300 ppm,
- liczba melasowa typ 500,
- przesiew przez sito 0,03nm  90%
- efektywność sorbentu w temperaturze powyżej 200˚C
Stosowany sorbent musi zapewniać oczyszczanie spalin na poziomie umożliwiającym spełnienie wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów Dz.U. 2014 poz. 1546
2. Kod CPV - 24121000-8.
3. Sorbent będzie dostarczany w opakowaniach typu big – bag o wymiarach 88 x 88 x 120-130 cm oraz o maksymalnej masie 650 kg brutto z wysypem dolnym lejkowatym wykonanych z tkaniny foliowanej zapobiegającej pyleniu - na paletach bezzwrotnych.
4. Dostawy sorbentu będą realizowane sukcesywnie przez cały okres trwania umowy w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia telefonicznego do Wydziału Oczyszczania Ścieków w Łężycy k/Zielonej Góry (w dni robocze od 800 – 1400 ).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianego sorbentu. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu.


Pliki do pobrania

20170316_Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

20170316_SIWZ.pdf
20170316_Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy.doc
20170316_Zalacznik_nr_2_-_Oswiadczenie_o_moznosci_ubiegania_sie_o_zamowienie.doc
20170316_Zalacznik_nr_3_-_Doswiadczenie_zawodowe.doc
20170316_Zalacznik_nr_4_-_Projekt_umowy.doc
20170406_Ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf


Wynik postępowania

DANE O OFERTACH
1) liczba złożonych ofert - 1
2) liczba ofert odrzuconych - 0
3) liczba Wykonawców wykluczonych - 0

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT
Nr oferty 1 - Brenntag Polska Sp. z o.o.
47-224 Kędzierzyn- Koźle, ul. J.Bema 21
Wartość oferty netto - 845 000,- zł
Wartość oferty brutto - 1 039 350,-

WYBRANO OFERTĘ NR 1
1) firma Brenntag Polska Sp. z o.o.
2) siedziba firmy 47-224 Kędzierzyn- Koźle, ul. J.Bema 21
Wartość netto wybranej oferty 845 000,00 zł
Wartość brutto wybranej oferty 1 039 350,00 zł
Cena jednostkowa netto: 3,38 zł/kg« wróć