Data ogłoszenia: 10.03.2016 r.
Znak sprawy: RR/RI-06/TS-15/2016
Rodzaj zamówienia: Zamówienia sektorowe - roboty budowlane
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia: powyżej 100 000 €
Zamawiający: “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zielonej Górze
Przedmiot zamówienia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Racławickiej w Zielonej Górze
Kod CPV: 45111200-0, 45231300-8, 45233220-7
Termin wykonania do 29.09.2017 r.
Termin składania ofert: 28.03.2017 r. do godz. 11.30
Termin otwarcia ofert: 28.03.2017 r. o godz. 12.00
Wynik postępowania: kliknij
Data udostępnienia informacji: 2017-03-10 14:03

Treść ogłoszenia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Racławickiej w Zielonej Górze. Lokalizacja inwestycji obejmuje również ul. Kosynierów (włączenie W1 do istniejącej sieci) oraz ul. Brzozową, gdzie zaprojektowano odcinek sieci wodociągowej wraz z trzema przyłączami.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać sieć i przyłącza wodociągowe:
- o średnicy DN/OD 160 mm, z rur PE klasy PE100, PN16, SDR 11, łączonych przez zgrzewanie doczołowe, o łącznej długości około 582,0 m
- o średnicy DN/OD 110 mm, z rur PE klasy PE100, PN16, SDR 11, łączonych przez zgrzewanie doczołowe, o łącznej długości około 35,0 m
- o średnicy DN/OD 90 mm, z rur PE klasy PE100, PN16, SDR 11, łączonych przez zgrzewanie doczołowe, o łącznej długości około 21,0 m
- o średnicy DN/OD 40 mm, z rur PE klasy PE80, PN12,5; SDR 11, o łącznej długości około 14,0 m
- o średnicy DN/OD 32 mm, z rur PE klasy PE80, PN12,5; SDR 11, o łącznej długości około 374,0 m (w tym PE 80 RC SDR 11 o łącznej długości około 23,0 m).

Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:
- wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert;
- spełniają warunki określone w § 17 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień „Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o., tj.
- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiadają lub dysponują niezbędnym potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
- udzielą 3 – letniej gwarancji na wykonane roboty;
- zobowiążą się do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy;
- sporządzą ofertę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy zastanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

SIWZ można uzyskać w siedzibie „ZWiK” (Wydział Rozwoju) w Zielonej Górze, przy ul. Zjednoczenia 110a w pokoju nr 12 (parter) w godz. 7.00-15.00, wysyłkowo za zaliczeniem pocztowym oraz bezpłatnie pocztą elektroniczną lub pobierając strony internetowej Zamawiającego: www.zwik.zgora.pl .
Cena SIWZ wraz z formularzami wynosi 30 złotych netto + podatek VAT 23%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie „ZWiK” Sp. z o.o. w sekretariacie (I piętro, pokój nr 107) w terminie do dnia 28.03.2017 r. do godz. 11.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie „ZWiK” Sp. z o.o. na salce konferencyjnej (I piętro pokój nr 105).

Kryteria oceny ofert:
cena oferty 100%.

Informacje na temat wadium:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wykonawca powinien wnieść wadium najpóźniej do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do dnia 28.03.2017 r. do godz. 11.30.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin związania ofertą:
60 dni, licząc od dnia składania ofert.

Kontakt z Wykonawcami:
Tomasz Smyczyński – pokój nr 12, tel. 68 451 93 58,
Jarosław Miszczyk – pokój nr 303, tel. 68 451 93 51;


Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu (skan pdf)
SIWZ w formacie pdf
SIWZ w formacie doc
Załącznik pomocniczy: kosztorys ofertowy (pdf)
Załącznik pomocniczy: kosztorys ofertowy w wersji edytowalnej (xls)

PROJEKT BUDOWLANY:
- opis:
Opis_bud_Raclawicka.pdf
- rysunki:
rys_nr_0_plan_pogladowy.pdf
rys_nr_1_zagospodarowanie_terenu.pdf
rys_nr_2_zagospodarowanie_terenu.pdf
rys_nr_3_profil_podluzny_sieci_wodociagowej.pdf
rys_nr_4_-__schematy_wezlow.pdf
rys_nr_5_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_1.pdf
rys_nr_6_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_1a.pdf
rys_nr_7_Pomieszczenie_wodomierza_Brzozowa_2.pdf
rys_nr_8_Pomieszczenie_wodomierza_Brzozowa_3.pdf
rys_nr_9_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_3.pdf
rys_nr_10_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_4.pdf
rys_nr_11_Pomieszczenie_wodomierza_Kosynierow_4c.pdf
rys_nr_12_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_5.pdf
rys_nr_13_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_6.pdf
rys_nr_14_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_7.pdf
rys_nr_15_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_9na1.pdf
rys_nr_16_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_9b.pdf
rys_nr_17_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_11.pdf
rys_nr_18_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_15.pdf
rys_nr_19_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_17.pdf
rys_nr_20_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_18.pdf
rys_nr_21_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_19.pdf
rys_nr_22_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_20.pdf
rys_nr_23_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_21.pdf
rys_nr_24_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_22.pdf
rys_nr_25_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_23.pdf
rys_nr_26_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_24.pdf
rys_nr_27_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_25.pdf
rys_nr_28_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_27.pdf
rys_nr_29_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_29.pdf
rys_nr_30_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_31.pdf
rys_nr_31_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_37.pdf
rys_nr_32_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_39.pdf
rys_nr_33_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_41.pdf
rys_nr_34_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_43.pdf
rys_nr_35_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_45.pdf
rys_nr_36_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_47.pdf
rys_nr_37_Pomieszczenie_wodomierza_Raclawicka_49.pdf


Wynik postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAMAWIAJĄCY:
"Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
65-120 Zielona Góra ul. Zjednoczenia 110a

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie §34 „Regulaminu udzielania zamówień” przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizację” Sp. z o.o. na: budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Racławickiej w Zielonej Górze.

2. Termin składania ofert upłynął w dniu 28.03.2017 r. o godz. 11.30.

3. W wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty.

4. Na podstawie §82 ust. 1 pkt. 1) Regulaminu udzielania zamówień przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizację” Sp. z o.o. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Skan ogłoszenia o wyniku postępowania (pdf)

« wróć