Konkurs ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” spółka z o.o.
ul. Zjednoczenia 110 A
65-120 Zielona Góra

Zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki i przeprowadzenie audytu wykorzystania środków unijnych za 2016 r.

Oferty proszę złożyć lub przesłać na adres siedziby Spółki tj. „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” spółka z o.o. ul. Zjednoczenia 110 A ; 65-120 Zielona Góra do 12 października 2016r.

I. Przedmiotem zamówienia jest badanie:
1. Sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.
2. Rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sporządzenie pisemnej opinii z badania sprawozdania pod względem zgodności ze stanem faktycznym.
3. Wykorzystania środków unijnych w ramach projektu współfinansowanego za środków Funduszu Spójności.

II. Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie, w tym: siedzibie firmy, formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
3. Polisę ubezpieczeniową OC o wartości nie niżej od określonej w paragrafie 4 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2009r.; w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych ( Dz.U. z 2009 r., Nr 205, poz.1583 z póź.zm.)
4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania oraz badanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z pisemną opinią z tego badania, Cenę za opinię i raport wykorzystania środków unijnych.
5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
6. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
7. Wykazanie doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych i audytu wykorzystania środków unijnych, podmiotów oraz ilość, wielkość oraz branże badanych jednostek (doświadczenie w branży , w której działa Spółka będzie dodatkowym atutem uwzględniającym przy wyborze biegłego rewidenta)
8. Projekty umów z uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu oraz przedłożonej ofercie.

III. Spółka zastrzega sobie prawo nie podpisania umowy na audyt wykorzystania środków unijnych w przypadku nie otrzymania do końca 2016r.dofinansowania z Unii Europejskiej.

Dodane 2016-09-27 12:08
« wróć